top of page

Polityka prywatności oraz cookies

I. Administrator danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), jest MYHOME DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie pod adresem ul. Ludowa 222D/B2, 42-215 Częstochowa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000560594, NIP: 5732854796, REGON: 361638289, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł.

 2. Adres e-mail administratora danych: biuro.myhomed@gmail.com.

 3. Administrator w myśl art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasady ochrony danych osobowych oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością.

 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu nawiązania współpracy i/lub zawarcia umowy z administratorem danych.

 5. Administrator danych przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji umowy i świadczenia usług na rzecz osoby, której dane dotyczą.

 

II. Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych

 

Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 1. przygotowanie oferty handlowej w odpowiedzi na zainteresowanie klienta, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 2. zawieranie i realizacja umów, w tym kontaktowanie się w sprawach związanych z realizacją umowy, na podstawie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 3. obsługa procesu reklamacyjnego, na podstawie obowiązku ciążącym na administratorze danych w związku z obowiązującymi przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

 4. realizowanie zapłat z tytułu umów, na podstawie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 5. realizacja obowiązków podatkowych oraz obowiązków księgowo-rachunkowych, na podstawie przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

 6. archiwizacja danych dla potrzeby wykazania faktów, a także ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit f RODO);

 7. kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w szczególności w odpowiedzi na zapytania kierowane do administratora danych, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

III. Odbiorcy danych. Przekazywanie danych do państw trzecich

 

 1. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych mogą być podmioty współpracujące z administratorem danych, gdy jest to niezbędne do realizacji umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą.

 2. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych mogą być również podwykonawcy – podmioty, z których usług korzysta administrator danych przy przetwarzaniu danych np. kancelarie prawne, podmioty świadczące usługi IT (w tym usługi hostingowe).

 3. Administrator danych może być zobowiązany do udostępnienia danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności do udostępnienia danych osobowych uprawnionym organom lub instytucjom państwowym.

 4. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

IV. Okres przechowywania danych osobowych

 

 1. Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres obowiązywania umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą oraz po zakończeniu jej obowiązywania w celach związanych z dochodzeniem roszczeń związanych z umową, wykonania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, ale przez czas nie dłuższy niż termin przedawnienia zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

 2. Administrator danych przechowuje dane osobowe znajdujące się w dokumentach księgowych (np. faktury) przez okres wskazany przepisami prawa podatkowego.

 3. Administrator danych przechowuje dane osobowe w celach innych niż wskazane w ust. 1-2 przez okres 3 lat, chyba że wcześniej wycofano zgodę na przetwarzanie danych, a przetwarzanie danych nie może być kontynuowane na innej podstawie niż zgoda osoby, której dane dotyczą.

 

V. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą

 

 1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

  • dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji:

   • o celach przetwarzania,

   • kategoriach danych osobowych,

   • informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione,

   • o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania,

   • o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą,

   • oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);

  • do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);

  • do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);

  • do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);

  • do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:

   • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

   • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,

   • administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

  • do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);

  • do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO).

 2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

 3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

 

VI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Profilowanie

 

 1. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób automatyczny, w tym poprzez profilowanie.

 

VII. Polityka cookies

 

 1. Strona internetowa nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest MYHOME DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie pod adresem ul. Ludowa 222D lok. B2, 42-215 Częstochowa.

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 

  • optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; 

  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

 5. W ramach strony internetowej stosowane są następujące rodzaje plików cookies: 

  • "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika;

  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej;

  • "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej.

 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

VIII. Google Analytics

 

 1. Administrator używa Google Analytics, internetową usługę analityczną dostarczaną przez Google Inc. („Google“), USA.

 2. Google Analytics używa plików cookies, które umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej przez klienta. Informacje wytworzone przez pliki cookies na temat korzystania ze strony internetowej są przekazywane i zapisywane na serwerze Google. Na zlecenie Administratora, Google będzie wykorzystywał te informacje, aby przeanalizować korzystanie ze strony przez klientów w celu przygotowania raportów na temat aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony i Internetu na rzecz podmiotu zlecającego.

 3. Dane nie będą wykorzystywane do celów identyfikacji jakiejkolwiek osoby fizycznej.

 4. Klient może uniemożliwić zapisywanie plików cookies poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki; jednak w takim wypadku nie będzie mógł korzystać z pełnej funkcjonalności strony. Ponadto klienci mogą uniemożliwić gromadzenie przez Google danych wytworzonych przez pliki cookies oraz odnoszących się do ich korzystania z serwisu internetowego (łącznie z adresem IP) jak i przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

 5. W każdym momencie klient może zgłosić sprzeciw wobec gromadzenia oraz przetwarzania danych związanych z użytkowaniem strony Google poprzez pobranie oraz instalację powyżej wymienionej wtyczki do przeglądarki.

bottom of page